Villkor

Integritetspolicy

AMCAP GROUP (Amcap) värnar om våra användare, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in och använda dina uppgifter med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den.

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att söka fordonsfinansiering eller bevaka de annonser som publiceras behöver vi behandla vissa uppgifter om dig.

Amcap har upprättat en generell dataskyddspolicy som gäller för samtliga bolag i AMCAP-gruppen dvs:

– Amcap AB
– Amcap Trading AB
– Amcap Garage AB
– Handlarfinans AB

Här beskriver vi:

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
Hur vi använder dina personuppgifter
Vilka valmöjligheter och rättigheter du har, till exempel i fråga om att få tillgång till personuppgifter
Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Varumärket Amcap ägs av AMCAP GROUP AB (“Amcap”), som är personuppgiftsansvarig (controller) för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges i denna information.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in information om dig när du registrerar ett användarkonto och när du använder våra tjänster. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i olika kategorier utifrån hur de samlas in.

A) Uppgifter som du själv lämnar till oss

När du registrerar dig som användare på Handlarfinans, eller anmäler att du vill sälja ett fordon lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, ålder, telefonnummer och mejladress. Personuppgifter i den här kategorin är sådana som du aktivt lämnar till oss genom att till exempel fylla i formulär eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet.

B) Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

Vi behandlar uppgifter om dig som samlas in automatiskt när du använder våra tjänster. Vi registrerar till exempel vilka av våra tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på vår webbplats. Vilken teknologi du använder, om du använder dator, surfplatta eller mobil och vilken webbläsare du använder när du surfar på Amcaps hemsida, vilken IP-adress du använder och liknande uppgifter.

Teknisk information om din enhet och Internet-anslutning

Vi registrerar information om den dator, telefon, surfplatta eller annan enhet du använder och som interagerar med våra tjänster och hur den är uppkopplad till Amcaps tjänster. Det kan omfatta information om vilket operativsystem du använder, webbläsarversion och IP-adress.

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du besöker våra sidor använder vi olika verktyg för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Vi använder exempelvis cookies (kakor) för att analysera hur du använder vår hemsida och se till att den snabbare läses in vid ditt nästa besök. Se mer om vår användning av cookies och annan lokal lagring av data i vår cookiepolicy.

C) Uppgifter från andra källor

Vi samlar in information från andra källor, vanligtvis våra partners, reklamkunder, mätverktyg och andra leverantörer.

Vi samlar in och behandlar uppgifter om fordon från externa källor såsom Transportstyrelsen i syfte att visa upp mer fullständig information samt tex. säkerställa att du är den verkliga ägaren av ett fordon som du vill att vi säljer åt dig.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Uppgifter som vi samlar in om dig och andra användare av Amcap används för att tillhandahålla och förbättra Amcaps tjänster. Nedan beskrivs för vilka ändamål Amcap behandlar personuppgifter.

Lagerfinansiering, Köp och Försäljning av fordon

Amcaps huvudsakliga tjänster består av lagerfinansiering och handel med fordon i syfte att kunna genomföra affärer på ett tryggt och säkert sätt behöver Amcap inhämta och behandla viss information om dig.

Behandlingar som utförs

  • Amcap:s dotterbolag Handlarfinans erbjuder fordonshandlare att finansiera de fordon som finns i lager fram till dess att de har sålts. För att kunna göra det måste vi behandla dina personuppgifter för att säkerställa din betalningsförmåga genom en kreditbedömning.
  • Om du anlitar Amcap för att sälja ett fordon för din räkning behandlar vi dina personuppgifter för att säkerställa att du är registrerad som ägare till det fordon du vill sälja. Dina personuppgifter används också för att upprätta ett köpeavtal avseende fordonet.
  • Om du vill köpa något av de fordon som Amcap erbjuder behandlar vi dina personuppgifter för att kunna upprätta ett köpeavtal för det aktuella fordonet.

 

Laglig grund för behandlingen

Berättigat intresse – I de fall du använder Amcap eller dess dotterbolags tjänster som tex. köp av fordon via Amcap Garage, eller fordonsfinansiering genom Handlarfinans så måste vi lagra viss information om dig i syfte att tex. kunna hantera registrering av fordon, genomföra kreditupplysning och andra åtgärder som syftar till att underlätta affären eller skydda oss mot ogrundade reklamationer eller försök till bedrägeri. I sådana fall har Amcap rätt att lagra information om dig. De allmänna reglerna enligt dataskyddsförordningen är dock tillämpliga även i sådana fall.

Fullgörande av rättslig skyldighet – Vissa tjänster som levereras av Amcap faller under rättsliga regleringar som innebär att Amcap måste lagra viss information om sina kunder. I sådana fall hanterar Amcap uppgifterna på det sätt som gäller enligt de aktuella reglerna istället för Dataskyddsförordningen. De allmänna reglerna enligt dataskyddsförordningen är dock tillämpliga även i sådana fall.

Göra Amcap bättre och se till att saker fungerar

Vi registrerar och analyserar hur du och andra använder våra tjänster. Det sker för att vi ska förstå hur vi ska jobba för att göra Amcap så bra som möjligt, och vilka funktioner våra användare uppskattar.

Behandlingar som utförs

  • Dina personuppgifter kan användas för kreditupplysningsändamål
  • Personuppgifter används för att kunna kontrollera ägare till fordon i fordonsregistret
  • Namn personnummer och adress används för att upprätta överlåtelseavtal eller avtal om fordonsfinansiering

 

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer

Laglig grund för behandlingen

Berättigat intresse – Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Amcaps berättigade intresse av att göra Amcap bättre och se till att vår tjänst fungerar som vi har tänkt.

Ge dig nyheter och tips på Amcap

Amcap vill att du ska få en så bra upplevelse som möjligt när du använder Amcap. Vi skickar ut tips och nyheter till dig såsom nyhetsbrev per mejl.

Behandlingar som utförs

  • Vi behandlar uppgifter om hur du vanligtvis brukar använda Amcap för att kunna ge dig personifierat innehåll när du använder Amcap.
  • Om du anmält dig till vårt nyhetsbrev behandlar vi uppgifter om dig för att skicka dig tips och nyheter via mejl.
  • För att förbättra och utveckla vår kommunikation till dig registrerar vi hur du interagerar med kommunikation som vi riktar mot dig, t.ex. om du har öppnat mejlet och om du har klickat på någon av artiklarna eller länkarna. Uppföljningen sker på aggregerad nivå för alla användare som tagit emot budskapet, men baseras på dina unika uppgifter. Du kan alltid motsätta dig denna aktivitet genom att tacka nej till direktmarknadsföring.

 

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom att ange e-postadress om du är intresserad av nyheter från Amcap eller dess dotterbolag.

Laglig grund för behandlingen

Samtycke – du lämnar själv e-post adress och kan återkalla samtycket genom att avbryta prenumerationen. Siten har en så kallade cookie-banner där du själv kan avgöra vilken information webbläsaren får lov att spara om dig.

Hantera förfrågningar och kundservice

I syfte att ge dig hjälp och svara på frågor kan vi vid olika tillfällen behöva behandla dina personuppgifter

Behandlingar som utförs

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera förfrågningar från dig, särskilt för att hantera ärenden i kundservice.

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som du själv lämnar till oss, såsom kontaktuppgifter, meddelanden du skickat till oss, och information om registrerade fordon.

Laglig grund för behandlingen

Berättigat intresse – Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Amcaps och ditt berättigade intresse av att hantera förfrågningar från dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under längre tid för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Uppgifter om köp/försäljning eller lagerfinansiering

– Dessa uppgifter lagras så länge du är aktiv kund hos oss och under 10 år därefter.

Uppgifter som du har lämnat och som du själv har tillgång till i din profil, till exempel information för att kunna värdera ett fordon, men som inte resulterat i någon affär.

– Dessa uppgifter lagras i fem år från det att du genomfört en ansökan.

Meddelanden till kundtjänst m.m.

Dessa uppgifter lagras i högst fem år från att du lämnade uppgifterna till oss.

Data som vi registrerar när du besöker Amcap eller dotterbolags hemsida.

– Dessa uppgifter lagras i högst 18 månader från det att de samlades in.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har i enlighet med Dataskyddsförordningen rätt att få veta vad vi gör med dina personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och i vissa fall få de rättade, raderade eller blockerade. Nedan listar vi vilka rättigheter du har och hur du kan gå till väga för att använda dem.

Få tillgång till dina personuppgifter

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till dessa uppgifter (i ett så kallat registerutdrag). Om du vill ha ett registerutdrag kan du kontakta oss på den adress som framgår längs ned på denna sida

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. I sådana fall kommer vi att radera de uppgifter vi har om dig, men med några viktiga undantag. Vi kommer att behålla sådana uppgifter som vi måste behålla enligt lag (till exempel för att styrka avtal och av bokföringsskäl). Du kan begära radering av dina personuppgifter genom att kontakta oss på den adress som framgår längs ned på denna sida.

Begära rättelse av personuppgifter

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras. Om du vill att en eller flera uppgifter som vi lagrar om dig kan du kontakta oss på den adress som framgår längs ned på denna sida,

Ange den inaktuella informationen samt komplettera gärna med en skärmbild som visar var den felaktiga informationen finns.

Avregistrering från nyhetsbrev

Du kan när som helst säga nej till sådan behandling av personuppgifter som Amcap eller något av koncernens dotterbolag genomför som marknadsföring, till exempel via utskick per mejl. Du kan avregistrera dig genom den länk som finns längst ner i mejlet.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av vårt berättigade intresse. Om du invänder mot sådan behandling får vi bara fortsätta med behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om du invänder mot viss behandling av personuppgifter är det flera faktorer som vi måste beakta, till exempel dina rimliga förväntningar och vilka för- och nackdelar behandlingen innebär för dig, Amcap, andra användare och eventuella tredje parter. Du ser vilka behandlingar som vi gör med stöd av vårt berättigade intresse under rubriken “Vad använder vi dina personuppgifter till?”.

Begränsa behandling av uppgifter

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på dina personuppgifter i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har lämnat oss och som vi behandlar med för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av ditt samtycke.

Kontakta oss angående dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller har frågor om Amcaps databehandling kan du kontakta oss på följande länk och ange vad du vill ha hjälp med hej@handlarfinans.se

Till vilka kan personuppgifter lämnas ut?

Vi delar med oss av information om dig till andra, exempelvis leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, myndigheter och samarbetspartners. Här kan du läsa mer om vilka vi lämnar ut personuppgifter till.

Leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning

Vi behöver ibland anlita leverantörer för att leverera våra tjänster till dig. Sådana leverantörer kan till exempel leverera system för utskick av mejl, molntjänster för lagring av data, analysverktyg eller system för publicering och visning av bannerreklam. Det kan också vara kundserviceföretag, IT-konsulter eller logistik- och transportföretag som anlitas för att leverera varor till dig. Vi är då fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som underleverantören gör. Leverantörerna får inte använda uppgifterna för andra ändamål än de som vi anger. Vi delar personuppgifter med leverantörer för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.

Myndigheter

Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter, såsom polisen och skatteverket, på myndighetens begäran om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut eller till rättsvårdande myndigheter för att bidra till en pågående brottsutredning. När vi delar personuppgifter med myndigheter sker det antingen på grund av att vi har en rättslig skyldighet att göra det eller på grund av att vi har ett berättigat intresse av att bidra till en pågående brottsutredning.

Mottagare som du ber oss att dela information med

Om du skickar meddelanden till annonsörer på Amcap delar vi de personuppgifter som du lämnar i meddelanden och formulär med den du kontaktar. Om den du kommunicerar med är ett företag blir mottagaren personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som dina meddelanden kan innehålla. Vi delar uppgifter med dessa mottagare för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke.

Dataskyddsombud och kontakt vid frågor

Amcap har inte utsett något dataskyddsombud, men har utsett en kontaktperson i frågor kring dataskydd och integritet. Om du har frågor gällande Amcap:s behandling av data kan du kontakta oss på följande hej@handlarfinans.se

Tillsyn gällande databehandling

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) är den myndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du anser att Amcap hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till IMY. På IMY:s hemsida kan du även läsa mer om vilka regler som gäller: www.imy.se